Secció Micològica
Museu Balear de Ciències Naturals

Inici/Vocabulari

VOCABULARI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
TOT
Acanalat - ornat amb canaletes o que té forma de canal.Acre - picant a la gola.Adnat - adherit al peu.Alveolat - que presenta alveols.Al·lucinogen - dit del fong la ingesta del qual produeix al·lucinacions.Amiloide - es diu de les espores que prenen una coloració blau obscura en contacte amb el reactiu iodat de Melzer.Anastomitzat - proveït de connexions transversals.Anell - estructura laminar provenent del vel parcial, que es troba rodejant el peu de determinats bolets.Apòfisi - engruiximent que presenten l'esporòfor de certs bolets.Apoteci - cos fructífer típic dels Ascomicets.Aresta - part externa d'una làmina.Asc - estructura en forma de sac o tub que conté ascospores al seu interior.Ascomicet - classe de fongs les espores sexuals dels quals es formen dins els ascs.Basidi - estructura sobre la qual es formen les basidioespores exògenes d'alguns fongs superiorsBasidíol - basidi jove no desenvolupat de forma completa.Basidiomicet - classe de fongs les espores sexuals dels quals es formen als basidis.Basidiòspores - espores pròpies dels fongs BasidiomicetsBifurcat - que es divideix en dues branques.Bolet - popularment, cos fructífer de determinats fongs.Bulbós - dit del peu del bolet amb un engruiximent globulós a la base.Calcinal - part del tronc de l'arbre que queda després d'haver-lo tallat.Campanulat - que té forma de campana.Cercle de bruixes - dit del creixement en forma de cercle de determinats bolets per la disposició radial del seu miceli.Cespitós - es diu quan apareixen diversos exemplars units per la base formant un sol grup.Cistidi - hifa estèril freqüent a l’himeni dels fongs basidiomicets.Clamidiòspores - espora grossa recoberta d’una membrana, que representa l’etapa resistent durant els períodes adversos.Claviforme - que té la forma d’un clau.Conidi - espora produïda per divisió directa i asexual.Connat - es diuen dels bolets que neixen d’un peu comú i formen diversos capells.Copròfil - es diu dels fongs que viuen en els excrements.Coriaci - que té consistència de cuir.Cortina - conjunt de filaments molt fins, procedents del vel parcial, que uneixen la vora del capell del bolet al peu.Costella - làmina, lamineta.Crenat - fistonat, que presenta una mena de retalls de forma arrodonida.Cutícula - es diu de la membrana que cobreix el capell dels bolets.Decurrent - es diu dels porus o costelles adherides al peu d’alguns bolets que baixen, d’una forma més o menys suau, al llarg d’aquest.Delisqüescent - propietat que tenen alguns bolets d’absorbir la humitat de l’aire i transformar-se en un líquid, com en el cas del gènere Coprinus.Denticulat - que té denticles a mena de petites dents.Deprimit - aplanat en sentit dorsiventral o vertical.Enrotllat - es refereix al marge del capell, quan està corbat cap a l’himeni.Epifragma - espècie de tel format per hifes, que cobreix la part apical dels esporòfors joves d’alguns Gasteromicets.Escleroci - forma de resistència d’alguns fongs format per un conjunt d’hifes densament entrellaçades, generalment embolcallat per una coberta protectora.Escotat - referint-se a les làmines del bolet, es diu així quan tenen una escotadura o depressió poc abans d’ajuntar-se amb el peu.Espora - cèl.lula reproductora del fong.Esporada - massa d’espores d’un bolet que s’obté per despreniment natural damunt una superfície, el color de la qual és una característica important en la taxonomiaEsporangi - òrgan a on es formen les espores.Espòrofor - també denominat carpòfor o bolet, cos fructífer del fong.Esquama - petita porció que procedeix de la disgregació del vel universal o de la cutícula.Esterigma - cada un dels apèndixs que sorgeixen del basidi i sobre els quals es troben les basidòspores.estípit - terme científic que designa el peu del bolet, el qual sosté el capellEstriat - que presenta solcs o estries.Fasciculat - disposat en fascicles o feixos.Fibril•lós - cobert de petites fibres o fibril•les.Fíbula - en els basidiomicets, prolongació que es forma a les cèl•lules de les hifes per a assegurar la perfecta repartició dels nuclis fills.Fimbriat - que té el marge com a trencat en trocets.Fimícola - copròfil, que viu exclusivament sobre el fems.Fistulós - buit en el seu interior.Flabel•lat - en forma de ventall obert.Floconós - cobert com de miques de llana o cotó.Flotes - grup de bolets que s’originen del mateix miceli.Fong - divisió del regne vegetal constituïda per individus unicel•lulars o pluricel•lulars eucariotes heteròtrofs amb el cos constituït per hifes que formenFugaç - de breu durada.Fusiforme - que té forma de fus.Glabre - sense pèls a la superfície.Gleva - part fèrtil de l’aparell esporífer dels fongs Gasteromicets.Globulós - que té forma esfèrica o globosa.Glutinós - que té consistència viscosa.Haustoris - òrgan dels fongs paràsits amb el qual absorbeixen substàncies de l’hoste.Hialí - transparent com el cristall.Hifa - filament vegetatiu que forma l’element constitutiu dels fongs.Himeni - part fèrtil del bolet, allà a on es diposen les espores.Himenòfor - part del carpòfor que sosté l’himeni.Hirsut - cobert de pèls rígids, aspres i dursImbricat - cobert per una mena d’escates.Infundibuliforme - que té forma d’embut.Involut - amb els marges enrotllats cap a la part interior de l’himeni.Lamel•la - lamineta petita i prima.Làmina - cada un dels fins plegs situats a la part inferior del capell d'alguns bolets, en els quals es troba l'himeniLàtex - suc lletós, que pot presentar diferents colors, que segreguen alguns bolets.Lignícola - els que viuen en la fusta.Ligulat - en forma de llengua.Lliure - referit a les làmines no adherides al peu.Lobulat - que té forma de lòbul.Macroscòpic - dit de les característiques del fong que es poden veure a simple vista.Mamelló - excrescència arrodonida que es forma al capell d’alguns bolets.Marge - vorera del capell.Marginat - que té un marge més o menys diferenciat.Membranós - semblant a una membrana, en forma de làmina fina.Miceli - conjunt d’hifes que constitueix el tal•lus d’un fong.Micorriza - associació simbiòntica entre les arrels d’una planta viva i un fong.Microscòpic - es diu de les característiques dels fongs que no es poden veure a simple vista, sinó amb microscopiMucilaginós - viscós, que presenta mucílag en temps humit.Mugronat - que té forma de mugró.Nodulós - que té nòduls o engruiximents.Ondulat - ondat, que té forma d’ones.Ostíol - petit orifici que es produeix en alguns bolets per a facilitar la sortida de les espores.Paràfisi - elements hifals estèrils que creixen conjuntament amb els ascs.Paràsit - fong que viu expenses d’un altre organisme viu generalment causant una patologia a l’espècie hoste.Peridi - en els Gasteromicets, coberta que envolta i protegeix la gleva.Peridíol - cada un dels cossos en forma de llentia que es troben a l’interior del receptacle dels fongs de la família dels NidulariaceaePeristoma - és la part que envolta l’ostíol en els Gasteromicets.Periteci - òrgan esporífer d’alguns Ascomicets, que en un moment donat s’obre a l’exterior per un ostíol.Píleu - capell del bolet.Piròfil - es diu els fongs que habiten sobre el sòl que ha estat cremat.Por, porus - obertura de mida petita.Primordi - òrgan del fong en el primer estadi de formació.Pruïna - espècie molt fina de pols que recobreix alguns bolets.Radicant - Referit al peu, quan aquest acaba de forma atenuada mes o manco puntiagut i què penetra dins el substractReniforme - en forma de ronyó.Resupinat - es diu dels òrgans de posició inversa a la considerada normal; que es disposa damunt el sustrate amb l'himeni sobre la superfície lliureReticulat - teixit en forma de xarxaRizomorf - en alguns bolets, cordó del miceli en forma d’arrel.Saprofít - fong que viu i es nodreix de matèria orgànica morta.Sencer - es diu quan el marge del capell o d’una làmina no té cap tipus de denticulació.Serrat - que presenta els marges amb dents com una serra.Sèssil - que no té peuSimbiosi - associació entre dos organismes de diferents espècies, a on treuen benefici de la vida en comúSinuat - referent a les làminetes, quan presenten concavitats profundes.Solcat - recorregut per solcs.Substrat - sòl o superfície que serveix de suport al fong.Tal•lús - cos vegetatiu dels bolets.Tenaç - resistent.Trama - conjunt d’hifes estèrils, entrellaçades, que donen suport al teixit que constituirà l’himeni.Tub - cada una de les cèl•les tubuloses que constitueixen l’himeni d’alguns bolets.Umbilicat - que presenta una formació en forma de llombrígol.Ungulat - en forma d’ungla o casc de cavallVel - en alguns fongs, membrana que recobreix el esporòfor i l’himeni durant el seu desenvolupament.Ventrudes - es diu de les laminetes que tenen una forma corbada.Verrucós - cobert d’estructures semblants a les berrugues.Volva - en alguns bolets, restes del vel universal que perduren a la base del peu, en forma de sacZonat - dividit en zones o franges concèntriques.